استخوانها از منظر طب روائی : استخوان و مفاصل ، آنچه استخوان ها را استحکام مى بخشد ، آنچه استخوان هاى ساق و پا را محکم مى کند، آنچه مفاصل را نرم و سست مى کند وآنچه براى کمر درد سودمند است

*روییدن استخوانها :

*رفع پوکی استخوان :

*گیاهان گرم کننده و یا سرد مزاج استخوانها:

*کاهنده دردهای اسکلتی :استخوان درد ، بادکش موضعی ، درآوردن رحم ، گیاهان کاهنده درد :

*استخوان ساز ها عبارتند ازتغذیه و گیاهان مفید ف  غذاهای مضر برای استخوان:

*استخوان و پوکی آن :علل پوکی استخوان ،نحوه پیشگیری از پوکی استخوان : روشی دیگر برای مقابله با پوکی استخوان :

مثالی ساده برای فهم آرتروز شناسی از کتاب طبایع :

استخوانهای شکسته ، کوفتگی ، کوبیده ، و در رفته :

استخوانهای نرم :

-  علاج ورم زانو و درد غوزک پا:

- کاهش درد شدید کمر:

دستور کله جوش مخصوص :

برای کسی که در قسمت آرنج دست چپ و استخوان فک سمت چپ دچار درد میشود چه باید کرد :

ورم طحال یعنی آسیب استخوانها و یا هجوم خلط سودا و آسیب رسانی به بدن :


استخوان شناسی ، دردها ، پوکی ، کوفتگی استخوان را با نگاهی به روایات و طب سنتی درمان کنیم :

استخوانها از منظر طب روائی :

*امام صادق علیه السلام : خطاب به مفضّل بن عمر -: اى مفضّل ! بنگر که چگونه انسان در خلقتش ویژگى هایى یافته است تا بر چارپایان ، برترى و مِهترى داده شود. او به گونه اى آفریده شده است که راست مى ایستد و راست مى نشیند تا با دستان و اندام ها، رویاروى چیزها قرار گیرد و بتواند با آنها در آویزد و کارى انجام دهد. اگر او به سانِ چارپایان ، صورت به سوى زمین داشت ، نمى توانست هیچ یک از کارها را انجام دهد... .

در ساختار بدن جانوران و سامان یافتن آنان بر وضعى که دارند، اندیشه کن . آنها نه به سانِ سنگ ، سخت آفریده شده اند؛ و اگر چنین بودند، نه خم مى شدند و نه مى توانستند به انجام دادن کارى دست بزنند. همچنین ، آنها بسیار نرم و سست آفریده نشده اند که نتوانند سنگینى خود را حمل کنند و نه به خویش اتّکا ورزند. آنها از گوشتى نرم آفریده شده اند که خم مى شود و در درون آن نیز استخوانهایى سخت است و عصب و رگ آن را نگه مى دارد و اینها همه را به یکدیگر پیوند مى زند و در کنار هم نگه مى دارد. بر روى همه ى اینها غلافى از پوست قرار گرفته است که همه ى بدن را در بر مى گیرد.

مناقب آل اءبى طالب - به نقل از سالم ضریر -: مردى مسیحى از امام صادق (ع) درباره تشریح بدن پرسید.

فرمود: ((خداوند متعال ، انسان را بر دوازده اندام اصلى ، بر 246 استخوان و بر سیصد و شصت رگ آفرید. رگ ها همه بدن را آبیارى مى کنند، استخوان ها اندام ها را نگه مى دارند، گوشت ، استخوان ها را نگه مى دارد و عصب ، گوشت را نگه مى دارد.

در دستان انسان ، 82 استخوان قرار دارد: در هر دست ، 41 استخوان از این تعداد، 35 استخوان در کف ، دو استخوان در فاصله ى میان مچ و آرنج ، یکى در بازو و سه تا در شانه ى اوست ؛ و به همین اندازه نیز در دست دیگر.

در پاى او نیز 43 استخوان است . از این تعداد، سى و پنج استخوان در قسمت پایین تر از مچ ، دو

تا در ساق ، سه تا در زانو، یکى در ران ،. دو تا در سرین اوست ؛ و به همین اندازه نیز در پاى

دیگر.

در پشت او هم هجده مُهره است ، در هر یک از پهلوهاى او نُه دنده است ، در گردنش هشت (استخوان )، در سر وى نیز 36 استخوان ،در دهانش 28 استخوان و (آن گاه) 32 استخوان است .

آنچه استخوان ها را استحکام و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند

امام صادق (ع) - خطاب به طبیب هندى -: تا خوردنِ زانو، به سمت عقب قرار داده شده است ،

چرا که انسان به سمت جلو راه مى رود و حرکات او با تعادل همراه است ، امّا اگر این نبود،

انسان در هنگام راه رفتن (بر زمین ) مى افتاد.

در کف پا، گودى اى قرار داده شده است ؛ زیرا هر چیز، چون به تمامى سطح بر زمین قرار گیرد، به اندازه سنگ آسیاب سنگین مى شود. اگر بر لبه اش بر روى زمین باشد، یک کودک هم مى تواند آن را (از جاى خویش ) برانَد. اگر هم که چیزى به روى بر زمین قرار گیرد، جابه جا کردن آن ، حتى بر یک مرد، سنگین مى آید.

چرا انسان بر ران و سرین خود، این گوشت را حمل مى کند، جز براى آن که او را از (درشتى ) زمین نگه دارد تا از نشستن بر آن ، احساس درد نکند، آن سان که چون انسان نحیف و کم گوشت بنشیند و میان او و زمین حائلى نباشد که او را از درشتى زمین ، نگه دارد، احساس درد کند؟...

*استخوان و مفاصل :

*امام صادق علیه السلام فرمودند : خوردن انجیر بخارات بدن را از بین می برد و استخوان را محکم و مو را تقویت می کند و بیماریها را از بین میبرد ، بدون آنکه احتیاج به دارو باشد .

*امام صادق علیه السلام فرمودند : خوردن کشمش در ناشتا باعث محکمی استخوان میشود .

* آنچه استخوان ها را استحکام مى بخشد :

 * پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): گوشت و شیر، گوشت مى رویانند و استخوان ها را استحکام مى بخشند؛ و گوشت ، شنوایى و بینایى را افزون مى کند.

* امام صادق (علیه السلام ): خوردن سویق با روغن زیتون ، گوشت بر مى رویاند، استخوان را استحکام مى بخشد، پوست را نازک مى کند و بر توان جنسى مى افزاید.

 * طب الائمة (علیهم السلام ): - به نقل از بکیر بن محمد -: نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم . مردى به او گفت : اى پسر پیامبر خدا، فرزند، زاده مى شود؛ اما در او کم عقلى و سستى است .

 پرسید: ((چه چیزى تو را از سویق ، باز داشته است ؟ آن را بخور و همسرت را نیز بدان فرمان ده

؛ چرا که گوشت مى رویاند، استخوان را استحکام مى بخشد و سبب مى شود که جز فرزندانى

قوى از شما زاده نگردد)).

 * المحاسن : - به نقل از احمد بن محمد بن ابى نصر -: امام رضا (علیه السلام ) فرمود: ((اى احمد! میل تو به سبزى ها چگونه است ؟)).

 گفتم : همه را دوست دارم .

 فرمود: ((اگر چنین است ، بر تو باد چغندر؛ چرا که بر ساحل فردوس ‍ مى روید. در آن ، شفاى هر دردى است ، استخوان را درشت مى کند و گوشت مى رویاند)).

 * امام رضا (علیه السلام ): انجیر، بوى بد دهان را مى برد، دهان و استخوان ها را استحکام مى بخشد، مو بر مى رویاند، درد را مى برد و با وجود آن ، دیگر به دارویى نیاز نیست .

* آنچه استخوان هاى ساق و پا را محکم مى کند :

*امام صادق علیه السلام فرمودند : خوردن شیر گاو استخوانها را محکم می کند .

 * امام صادق (علیه السلام ): خوردن باقلا، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهد، توان مغز را افزون مى سازد و خون تازه تولید مى کند.

  * امام صادق (علیه السلام ): سنجد، گوشتش گوشت مى رویاند، هسته اش استخوان را رشد مى دهد، پوستش پوست را مى پرورد... رگ جذام را به کلى از میان مى برد و با این همه ،... ساق پا را نیز قوى مى کند.

 *امام صادق (علیه السلام ): به تبدار، سه بار سویق شسته شده ، داده مى شود. این ، تب را مى برد، تلخ و بلغم را مى خشکاند و ساق پاها را تقویت مى کند.

 *امام کاظم (علیه السلام ): سویق ، چنانچه آن را هفت بار بشویى و از ظرفى به ظرف دیگر بریزى ، تب را مى برد و نیرو را به ساق و پاها و قسمت پایین تر از مچ ، سرازیر مى کند.

* امام کاظم (علیه السلام ): به تبدار، گوشت کبک بخورانید؛ چرا که پاها را نیرو مى دهد و تب را کاملا دور مى کند.

* امام رضا (علیه السلام ): آب گرم ، چنانچه آن را هفت چوش بجوشانى و از ظرفى به ظرف دیگر درآورى ، تب را مى برد و نیرو را به ساق پاها و قسمت پایین تر از مچ ، سرازیر مى کند.

 * آنچه مفاصل را نرم و سست مى کند:

 - طب الائمة (علیهم السلام ): - به نقل از ازرق بن سلیمان -: از امام صادق (علیه السلام )، درباره آلو پرسیدم ، فرمود: ((براى تلخه ((همان خلط صفرا ))، مفید است و مفاصل را نرم مى کند. البته ، از آن فراوان مخور؛ چرا که بادهایى را در مفاصل تو در پى مى آورد)).

* امام کاظم (علیه السلام ): موى بدن ، چون بلند شود، آب کم را قطع مى کند، مفصل ها را سست مى گرداد و ضعف و سل بر جاى مى نهد.

* آنچه براى کمر درد، سودمند است

  *الکافى : - به نقل از احمد بن محمد بن ابى نصر -: امام رضا (علیه السلام ) فرمود: ((نخود، براى کمر درد، سودمند است )). (درباره ایشان (امام رضا (علیه السلام )) نیز نقل کرده است که ) او پیش و پس از غذا، آن را مى طلبید.

* امام صادق (علیه السلام ): پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به درگاه پروردگار خویش ‍ (عزوجل ) از کمر درد نالید. خداوند به او فرمود که دانه با گوشت بخورد، یعنى هلیم

*روییدن استخوانها :

* امام صادق علیه السلام فرمودند : نوشیدن روغن زیتون باعث روئیدن گوشت شده و استخوان را محکم می کند و پوست بدن را نازک کرده و باعث زیادی شهوت میشود .

*امام صادق علیه السلام فرمودند :خوردن سنجد استخوانها را می رویاند.

*امام صادق علیه السلام : خوردن (قاووت گندم و جو) با روغن زیتون ، گوشت بر مى رویاند، استخوان را استحکام مى بخشد، پوست را نازک مى کند و بر توان جنسى مى افزاید.

*امام صادق علیه السلام فرمودند : خوردن غبیرا ( نوعی خرما شبیه عناب ) سبب روئیدن پوست و استخوان میگردد و کلیه ها را گرم و معده را پاک می کند و برای بواسیر و بی اختیاری بول مفید است و ساق های پا را قوی و جذام را قطع می کند.

* امام صادق (ع): گوشت سنجد، موجب رویش گوشت ، استخوانش ، موجب رویش استخوان ، و پوستش موجب رویش ‍ پوست است . علاوه بر این ، کلیه ها را گرم مى کند؛ معده را پاکسازى مى کند؛ از بواسیر و خروج غیر ارادى ادرار جلوگیرى مى کند؛ ساق پا را قوى مى سازد و جذام را از بین مى برد.

*امام رضا علیه السلام فرمودند : خوردن چغندر استخوانها را ستبر می کند .

*امام رضا علیه السلام فرمودند :انجیر خوردن استخوانها را محکم می کند ( اعتدال ضروریست . ک طب الائمه ص 108 )

* یکی از معصومین علیه السلام فرمودند : خوردن کشمش در ناشتا باعث روئیدن گوشت و محکمی استخوان و نازکی پوست را فراهم می آورد .

*رفع پوکی استخوان :

*امام صادق علیه السلام فرمودند : خوردن باقلا باعث جلوگیری از پوکی استخوان میشود .

امام صادق علیه السلام : خوردن باقلا، استخوان هاى ساق را تراکم درونى مى دهد، توان مغز را افزون مى سازد و خون تازه تولید مى کند.

*گیاهان گرم کننده و یا سرد مزاج استخوانها:

سیاه دانه ، اسفند ، عسل ، ارده شیره گرم کننده استخوانهای سرد هستند .

و از طرفی غذاهای گرم مزاج با همراهی مصلحات آنها مثل سرکه ،آبغوره ،آبلیمو و خنکی ها ، میتوانند هجوم خلط صفرا را به داخل استخوانها به تعویق انداخته و خطر پیدایش سرطان خون را کمتر نماید و تجویز سرکه انگبین روزانه و مصرف منظم خیلی توصیه میشود .

  غذاهای اسیدی( مثل سیب زمینی آب پز و... )باعث از بین رفتن دیسک بین مهره‎ها می‎شوند.

خوردن مواد ترش مثل آبغوره ، آبلیمو و سرکه که همگی دارای طبع سرد و خشک هستند و باعث سردرد ، پادرد ،استخوان درد ، سرگیجه ، افت فشار خون در بیماران سرد مزاج و مزاج بلغمی میگردد و برای درمان اینگونه مواد ترش مزه میتوانیم از مصلح عسل استفاده نماییم تا عوارض منفی آن خنثی شود .

*کاهنده دردهای اسکلتی :

دردهای اسکلتی نتیجه فعالیت اخلاط سودا و بلغم در این عضو بدن است و برای درمان آن بایستی اخلاط سودا و بلغم به مرور زمان تعدیل شوند .

مصرف زنجبیل و روغن آن (برای درمان پا درد و التهابات مفاصل و بیماری روماتیسم کاربرد ویژه دارد و لیکن مصرف آن موجب بروز آلرژی و کهیر پوستی و اگزما میگردد ) بنابراین بایستی در درمان دردهای استخوانی نهایت دقت با زنجبیل صورت پذیرد که حساسیت پوستی رخ ندهد و بر اساس مزاج استخوان درمان صورت گیرد .

- برای دردهای استخوانی سرد مزاجان از دم کرده دارچین و زنجبیل استفاده شود .

*استخوان درد :

بادکش موضعی : رافع دردهای سخت و کهنه و تسکین دهنده دردهای استخوان و عروق و خون رسانی به عروق مسدود شده است .

درآوردن رحم : عمل خطرناک و بسیار پرعارضه است ازجمله (تولید فشار خون ،تخریب کامل پوست ، چین و چروک صورت ، پیری زودرس ، دردهای اسخوانی مثل آرتروز زانو ، پوکی استخوان ، افسردگی و چرب شدن کبد ) در پی دارد.

گیاهان کاهنده درد : عرق بومادران ، عرق میخک ، عرق رزماری ، عرق گزنه ، دارچین ،  آویشن ، رازیانه ، پوست بید ، شیرین بیان ، خارخاسک ، گل آرونه ،

*استخوان ساز ها عبارتند از :

*خیار ( سرد و تر ) : خوردن خیار استخوان پیران را محکم می نماید . خوردن خیار دیر هضم است و در معده فاسد میشود و از این رو باید آن را با نمک خورد.

* یونجه ( گرم و تر ) : خوردن یونجه تازه با عسل برای رشد استخوان و یا کمک به استخوان بندی کودکان مفید است  . ( خوردن یونجه بسیار نفاخ و کمی سمی است و بایستی با نبات خورده شود .)

*جو ( سرد و خشک ) : خوردن ماء الشعیر در پیران و کودکان باعث محکم شدن استخوانها میشود و برای سرد مزاجها مضر است .

فعالیت بدنی و ورزش باعث استحکام استخوان‌ها در هر سنی می‌شود. عدم تحرک و استراحت زیاد باعث تحلیل و دردهای استخوانی و پوکی آن می‌شود

تغذیه و گیاهان مفید : مصرف روغن حیوانی زرد گاوی تا 50 سالگی در تغذیه ها ، روغن زیتون خوردن و مالش غیر خوراکی آن بر موضع درد ، شکرسرخ و یا شکر سفید ، آقطی سیاه ، زنجبیل با عسلاب ، غذاهائی که از مواد کلسیم و فسفردار برخوردارند ( کشک،کنجد،بادام،پنیر با گردو، ،نور آفتاب و میوه جات با پوست ) ، انواع کلم ، پونه ، نعناع ، کرفس ، جعفری ، مرزه ، پودر سنجد ، چهارمغز خشکبار بونداده مثل پسته و فندوق و بادام و گردو ، کنجد با پوست به صورت خام ، سبزی جات ، روغن زیتون ، تناول کله جوش ،خرما و شیره خرما ، خورشتهای پرچرب استخوان دار ، قلم شتر جوان ، نرمش روزانه ، آلوبخارا ، روغنهای بادام شیرین و تلخ خوردنی و مالیدنی ، رویال و گرده گل زنبورو بره موم {{{ مصرف قرص کلسیم به مدت طولانی باعث افزایش فشارخون ، سنگ کلیه و ورم معده میشود .}}}

-  غذاهای مضر برای استخوان:

چای، انواع ترشی، ماست، مرغ،آب یخ،غذاهای ساندویچی،سیب زمینی، برنج سفید، عدس، میوه‎جات ترش و کال. نمک ، فست فودها و پفک ، ترشیجات و سرکه ، هندوانه در اشخاص سرد مزاج باعث درد مفاصل و ضعف میشود ، سرکه، صبحانه خوردن پنیر با چای ، عدم استفاده از نور آفتاب – خوردن غذاهای ممنوعه که باعث توقف فعالیت غدد درون ریز میشود

*استخوان و پوکی آن :

پوکی در استخوان خشک ایجاد میشود که نتیجه فعالیت اخلاط صفرا و سودا در این عضو بدن است .

* سنجد ( سرد و خشک ) : خوردن پودر سنجد که با پوست و هسته آن آسیاب شده باشد مقوی ، رافع آرتروز  درمان درد مفاصل است و باعث جلوگیری از پوکی استخوان است .

علل پوکی استخوان : افزایش سن ، لبنیات، گوشت سفید ، استفاده مکرر از کرم ضد آفتاب ، ترشیجات ، استفاده از الکل و دخانیات – دیابت – کمبود کلسیم – داروهای ضد تشنج – عدم فعالیت ورزش – عدم استفاده از لبنیات با مصلح آن – سابقه شکستگی استخوان – مصرف کورتون ها – استفاده از قهوه – نمک خوری زیاد – مصرف گوشت زیاد – اختلالات هورمونی – داروهای انعقاد خون – بعد از یائسگی خانمها – درحقیقت هر عاملی باعث تولید صفرا در خون و کاستن از بلغم خون میشود که پوکی استخوان را در پی دارد ، پنیر با خیار و گوجه ، ماست با برنج و یا زرشک ، دوغ با برنج با گوشت گاو ، سالاد با سس کارخانه ای و نوشابه

نحوه پیشگیری از پوکی استخوان : تغذیه مناسب مواد کلسیمی ( شیر – پنیر تازه با گردو – کشک – ماست – قره قورت – ماهی – پونه – جعفری – نعناع – کلم خام – باقلاسبز – زیره – زیتون ) – اصلاح زندگی در تغذیه – رشد عادات مناسب در زندگی کردن – فعالیت بدنی سالم مثل پیاده روی – دوری از دیابت و بیماری تیروئید ، عصاره آب انار شیرین ، ماهیهای نرم استخوان ( نظیر ماهی آزاد ، ساردین ، کیلکا) ، سبزی های تازه ، خشکبار ، حبوبات ، سویا ، کشک و قره قوروت دشمن پوکی استخوان ، آجیل جات بدون نمک ، چغندر ( لبو ) ، یونجه ، سنجد ، تخم کدو ، شیر باعسل

روشی دیگر برای مقابله با پوکی استخوان : یک عدد تخم مرغ محلی سالم ( بدن شکستگی ) را داخل یک فنجان آبلیموی تازه به مدت 6 ساعت بماند و سپس تخم مرغ را برداشته و آبلیموی باقی مانده با کمی آب رقیق تر کرده و به مدت 40 شب این رژیم تکرار شود . و کسانی که دارای پوکی استخوان هستند پوست چند عدد تخم مرغ محلی را صدر صد پودر کرده و به نسبت 4/1 آن با عسل کوهستان مخلوط کرده و شبها یک قاشق چایخوری از آن را به مدت 40 روز میل کنند .

مثالی ساده برای فهم آرتروز شناسی از کتاب طبایع :

دانه خشک ذرت ( مانند یک استخوان متشکله از سودای خالص است ) ، وقتی آنرا در آب خیس می کنید کم کم نرم تر میشود و در حقیقت به معنای نفوذ خلط بلغم به درون دانه ذرت است .... و لیکن وقتی همین دانه ذرت را بر روی آتش تفت می دهیم بشکل پنبه ای سفید رنگ و نرم و تردی ایجاد میشود و راحت الحلقوم میشود که به منزله نفوذ صفرا یا آتش به درون دانه سفت ذرت است....  و همین حالات در استخوان شکل میگیرد در صورت تماس و اختلاط استخوان با رطوبت کم کم آرتروز شده و در صورت تماس و اختلاط استخوان با خشکی ، کم کم پوکی استخوان بوجود می آید .

*استخوانهای شکسته ، کوفتگی ، کوبیده ، و در رفته :

* زردچوبه ( گرم و خشک ) : ضماد تفت داده زردچوبه در روغن حیوانی بر روی محل کوفتگی ، ضربه خوردگی استخوان و عضله و در رفتگی استخوانها بسیار موثر است

*تربانتین ( سرد و خشک ) : مالیدن روغن و تربانتین بر موضع درد مثل عضلات بین دنده ای و عضلات روماتیسمی مفید درد میباشد .

*مومیایی ( گرم و خشک ) : مالیدن مومیایی به محل شکسته استخوان و خوردن هر روز مقدار جوئی از مومیائی باعث سرعت جوش خوردن استخوان شکسته میگردد .

شکستگی و کوفتگی معظلی است که کم و بیش افرادی از جامعه بر اثر بی احتیاطی خود یا افراد دیگر به آن مبتلامیشوند . داروئی که معمولابرای کوفتگی استخوان از طرف شکسته بندان مطرح میشود موسوم به (( تخم مرغ و زرد چوبه است )) که مورد استفاده متفاوتی دارد .

 نحوه ساختن این دارو به قرار زیر است: زرده تخم مرغ محلی با زردچوبه نرم  را خمیر کرده و درپارچه تنظیف ریخته و به محل آسیب ببندید .

یا برای شکستگی و ترمیم آن با کاله جوش و یا تغذیه پاچه گوسفند و مفصل را با روغن زیتون یا سیاهدانه چرب نماییم .

کاهش دردهای استخوانی: هفته‎ای سه بار گوشت تازه راسته گوسفند را کباب کرده و با لیمو ترش، روغن زیتون و سبزی گرم(نعنا،ترخون،مرزه و...) استفاده شود.

آناناس میوه‌ای موثر در ترمیم سریع شکستگی استخوان‌ها مطرح است .

*استخوانهای نرم :

* سی سنبر ( گرم و خشک ) : حمام کردن بچه در دم کرده سی سنبر و آویشن ، نرمی استخوان کودک را برطرف می کند .( اسراف در خوردن آن مضر است مخصوصا" گرم مزاج ها بایستی آنرا با کتیرا بخورند .)

* روناس ( گرم و خشک ) : نوشیدن دم کرده ریشه روناس ، برای رفع نرمی استخوان مفید است . زیاد خوردن روناس مضر مثانه است و باید آنرا با کتیرا خورد .

*آویشن ( بسیار گرم و خشک ) : کودکی که نرمی استخوان دارد آویشن را دم کرده ودر حمام با

آن استحمام کند بسیار مفید است .

*انگور ( گرم و تر ) :خوردن انگور برای کودکان باعث رفع نرمی استخوان می شود.

خوردن انجیر ، نور آفتاب ، تولید کلسیم با خوردن آبگوشت که گوشتش دارای استخوان باشد

عرق مرزه ،

-  علاج ورم زانو و درد غوزک پا:

2 تا 3 عدد زرده تخم مرغ محلی ، 3 قاشق مرباخوری زردچوبه، 3 قاشق مرباخوری آرد را خوب مخلوط نموده و محل ورم را تمیز نموده تا چهار روز این مخلوط را روی آن ببندید.

- کاهش درد شدید کمر:

به اندازه کف دست دمبه گوسفند به ضخامت یک سانتی متر، 10 عدد خرما(رطب) بدون هسته و یک قاشق مرباخوری زنجبیل ساییده ، خرما و زنجبیل را مخلوط کرده روی دمبه پهن نمایید. سپس محل گودی کمر را تمیز کرده دمبه را روی آن قرار داده و به مدت 48 ساعت ببندید، اینکار را تا سه مرتبه تکرار نمایید.

دستور کله جوش مخصوص

150گرم مغز گردوی خام آسیاب شده + 25گرم مغز بادام آسیاب شده + 25 گرم مغز فندق آسیاب شده + 25 گرم مغز پسته آسیاب شده +

 1 لیوان کشک سابیده شده + 1 عدد پیاز رنده شده + 1 حبه سیررنده شده + 1 قاشق پونه کوهی پودرشده

همه مواد را داخل مخلوط کن ریخته و به آن 2لیوان آب اضافه نمائید به مدت 5 دقیقه اجازه دهید مخلوط شود،سپس این مواد را در داخل قابلمه مسی و یا چدنی و یا روحی ریخته و به آن 3 لیوان آب اضافه نموده و قابلمه را روی حرارت بگذارید بعد از یک جوش زدن زیر قابلمه  را خاموش کنید تاسر نرود نباید این غذا پخته و یا بسیار حرارت ببیند زیرا نمی خواهیم خاصیت غذا از بین برود سپس موقع خوردن به تعداد اعضاء خانواده روغن زیتون به غذا اضافه نمائید. پس از خوردن این غذا 2خانم ها3عدد خرماوآقایانوآقایان 2 عددخرما میل نمایندتاکلسیم جذب شودچونکلسیم با ویتامین دیجذب میشود.این غذا برای درمان آرتروز –پوکی استخوان و کمبود کلسیم بسیار موثر است.

بیماران آرتروزی و پوکی استخوان هفته ای یکبار میل نمایند ولی برای عموم مردم هر15روزکافیست که دچاراین بیماری نشوند.

برای کسی که در قسمت آرنج دست چپ و استخوان فک سمت چپ دچار درد میشود چه باید کرد :

از غذاهای سرد و تر پرهیز شود + دمکرده زنجبیل با عسل میل شود + دمکرده (اسطوخدوس + افتیمون + بادرنجبویه)  روزی دولیوان ترکیبی میل شود + مفاصل با روغن زیتون یا سیاهدانه چرب شود و روزی 20 دقیقه ورزش شود .

ورم طحال یعنی آسیب استخوانها و یا هجوم خلط سودا و آسیب رسانی به بدن : ورم طحال به استخوان و دستگاه اسکلتی بدن و در نتیجه دیسک کمر ، قوز کمر ، کمر درد شدید ، سیاتیک ، درد لگن ، آرتروز زانو و لگن ، زانودرد شدید ، کیست در پشت زانو ها ، اسپاسم ساق پاها ، نقرس ، گزگز اندامها خصوصا" پاها اثرات منفی سختی داشته و خونسازی در مغزاستخوان آسیب پذیر میشود .